E-learning: ano či ne?

Má e-learning své místo v přípravě učitelů? Nebo je lépe upřednostňovat kontaktní výuku?

I přesto, že si e-learning dobývá své místo na školách všech úrovní, nejsem jeho zastáncem.
Preferuji zcela jednoznačně kontaktní výuku, zejména při výuce cizích jazyků.

E-learning podporuje zvídavost žáků, umožňuje studentům pracovat s různými zdroji a s informacemi. Je přínosný z hlediska seberealizace studenta, student si sám vyzkouší své znalosti a uvědomí si případné nedostatky. Výhodou je interaktivní metoda při každém cvičenía taktéž zpětná vazba. V dnešní době moderní technologie je rozhodně důležité umět pracovat s e-learningem. E-learning je třeba kombinovat s kontaktní, bezprostřední výukou.

Z hlediska učitele je tvorba e-learningových materiálů časově velmi náročnou investicí do budoucnosti, která pomáhá lépe strukturovat již existující materiály. Po prvních, obvykle poněkud depresivních  pokusech, vzniká zásobárna zdrojů a aktivit, které lze flexibilně využívat podle potřeby.

Podle mého názoru, je e-learning dobrou pomůckou pro výuku. Pokud jí dokážeme jako budoucí učitelé efektivně a účelně zrealizovat může sloužit i jako souvislá domácí příprava, např. místo domácích úkolů.

Zároveň je kontaktní výuka důležitější vzhledem k samotné výuce v hodině. Pokud se připravujeme pro výuku dětí na ZŠ, potřebujeme hlavně přípravu pro kontakt se studenty.

E-learning tedy vidím jako jakýsi doplněk pro kontaktní výuku a měl by být zahrnut v přípravě učitelů.

Řekla bych, že e-learning by mohl obohatit řadu vyučovaných předmětů, pokud by se s ním studenti seznamovali v počátku svého studia. Výhody vidím v lepší komunikaci, ovšem za předpokladu, že s e-learningem umí pracovat i vyučující, může se stát užitečnou databankou pro sdílení materiálů mezi studenty a učitelem. Nevýhodou je časová náročnost při přípravě pro vyučujícího (ovšem pokud úkoly propracuje, má pak "vystaráno" na další kurzy). V současné době by měl každý učitel umět pracovat s multumédii, protože se staly běžnou součástí životů našich žáků (bohužel a bohudík) a kdo není trendy, je "trapnej". :)

Myslím si, že e-learning je výborná věc pro dobře technicky vybavené školy. Je důležité zajistit, aby každý žák měl svůj počítač. Tato metoda je dobrým doplněním kontaktní výuky, ale neměla by sloužit jako učitelský nástroj k "uklizení žáků k počítači." Je důležité zajistit graficky zajímavou podobu e-learningových úkolů.

E-learning své místo v přípravě učitelů určitě má, ale v dnešní době facebooků, počítačů a další techniky bychom ho měli používat spíš střídmě, pouze v případech, že je dobře spracovaný a tam, kde je to efektivní. Jeho velké výhody vidím spíše u studentů kombinovaného nebo dálkového studia, ne tolik u prezenčních studentů. Daleko důležitější a více motivující je pro mně osobně osobní kontakt a přímá komunikace ten i v dnešní uspěchané době hodně chybí...

S e-learningem mám velmi málo zkušeností. V podstatě jsem prostřednictvím e-learningu jen odpověděla na pár otázek. Bylo to součástí požadavků pro zápočet. Po vyplnění byl můj zápočet uznán, ale na kolik dobře jsem odpověděla, nebo s čím vyučující třeba úplně nesouhlasil jsem se nedozvěděla. Upřednostňuji osobní kontakt. Pokud vím, že se učitel k mojí práci nějak ústně více vyjádří a nezaškrtne pouze splnila/nesplnila, mám pocit, že moje práce má větší smysl.

E-learning je způsob studia, který nás bombarduje na každém kroku, máme e-learningové kurzy téměř na všechno. Osobně ale preferuji kontaktní výuku, a to že mi vyučující dá feedback face 2 face. Na druhou stranu u e-learningu je člověk pánem svého času a nemusí se dívat do znechuceného výrazu svého učitele, když se mu něco nezdaří.