FAQ

Proč nemohu vkládat komentáře do fóra?

Pro vstup na fórum je nutné být přihlášen. Bráníme se tak spamování návštěvníků, které nezajímá téma, jen hledají příležitost napsat cokoli kamkoli.

 

Jak se mám přihlásit?

Po kliknutí na odkaz Přihlášení-Registrace v levém sloupci menu vyberte kartu Založit nový účet. Zvolte si uživatelské jméno a heslo dle vlastního uvážení (a poznamenejte si je!). Nepoužívejte interpunkci a diakritiku! Dbejte bezpečnostních zásad výběru hesla (kombinace písmen a čísel, větší počet znaků - ideálně 10 a více). Odešlete vyplněný formulář.

Vaše žádost bude schválena administrátorem webu a nejpozději do 24 hodin dostanete potvrzení o registraci.

 

Proč je správně „a cup of tea“ a nikoli cup tea? Jak to vysvětlit?

V aj vyjadřujeme druhý pád (tzv. genitiv) pomocí předložky of  u neživotných substantiv (podstatných jmen). Pokud bychom přivlastňovali k člověku, byl by např. Jane´s tea, my teacher´s tea nebo uncle Charles´s tea. V tomto případě však nezbytně spojujeme pomocí předložky 2. pádu  - of. Podobně jako u  the colour of my house, the number of the flat, a bottle of wine, the name of the street, Umberto Eco´s The Name of the Rose ad.

V některých případech je možné nespojit slova pomocí of, např. street name, nicméně zde je třeba být opatrný a spoléhat na jazykovou intuici či konzultovat se slovníkem.  Mohla by totiž vzniknout slovní spojení s jiným významem, např. tea cup není šálek čaje a šálek na čaj.

Pro další informace k problematice doporučuji publikaci Grammar in Use, Murphy.

 

Co znamená „got“ ve vazbě – have got – a jak ho vyučovat?

„Got“ je ve spojení s I have got sémanticky vyprázdněné, tedy bez vlastního významu. Historicky (tedy etymologicky) bychom mohli ukázat, jak se do spojení dostalo, pro nás je dnes ale důležité ho v jazyce spíše přijmout a za dobré považujeme ho studentům doporučit užívat. Studenti se často ptají, zda je v řeči jeho užití nezbytné. Tedy, řeč by i bez přidaného „got“ srozumitelná byla, ale nebyla by přirozená (podobně jako nepřirozené bychom vnímali, kdyby v každodenní mluvě v češtině některý mluvčí užíval obrat „to jest“ místo „to je“ pro zcela neutrální vyjadřování. Tedy doporučujeme studenty informovat o běžnosti užití proto, aby ho zařadili z počátku učení se jazyka do užívání. „Got“ je sice typické pro mluvenou řeč, v projevu královny se nevyskytne, ale v hovorové řeči (zejména britské) se objevuje ve většině jazykových projevů, nejen mluvených.

Studentům bývá nutné vysvětlit, že v otázce mají dvojí volbu – Have you got a house // Do you have a house, pokud jsou autory otázky, pro odpověď však nezbývá než se přizpůsobit otázce, tedy: pro první variantu odpovídáme : Yes, I have (No, ….) // pro druhou pak Yes, I do (No, I don´t).

 

Jak poznáme, kdy po slovese přidat infinitiv a kdy gerundium?

Při výuce jazyka předpokládáme, že některé tyto vazby (tzv. verb patterns, viz Murphy, English Grammar in Use) si studenti osvojí a zautomatizují (např. idiomatická spojení, fráze ad.). Brzy se dokáží vyjádřit pomocí obratů např. I want to go home, I would like to stay here, I love playing tennis, aniž by byl nezbytně představen gramatický okruh týkající se návaznosti slovesa na slovese (popř. jiném obratu). U pokročilejších studentů je „bohužel“ nezbytné podat informaci, že většina těchto spojení vyplývá pouze z toho, že se je žák naučí v přehledech. Nezbývá, než aby student toto přijal jako nevyhnutelný fakt a začal procvičovat tyto kombinace (běžné učebnice nabízí přehledy těchto sloves a jejich vazeb v samotných lekcích nebo v poznámkovém aparátu vzadu v knize). Žák se pak dozvídá, že po slovesech want, would like, promise, decide ad. bude doplněn infinitiv, po slovesech love, enjoy, suggest gerundium, dále se seznámí s tzv. infinitivem bez to atd. Každopádně je třeba vést žáky k pochopení toho, že nejde o záležitost odvoditelnou, ale na rozdíl od mateřského jazyka jí je třeba věnovat zvláštní pozornost.

 

Kde se v jazyce vzalo O.K.?

Dle současné etymologie je O.K. zápisem původního fonetického oll korrekt (all correct). Pro užití této zkratky se však dají najít i další vysvětlení, toto je však nejpravděpodobnější a nejčastěji uváděné (www.dictionary.com)

 

Proč píšeme zájmeno „I“ s velkým písmenem?

V historických manuskriptech se původní „i“ ztrácelo, proto jej písaři vyvinuli pro lepší viditelnost do současného „I“.

 

Kolik má angličtina nepravidelných sloves?

Sloves tohoto typu je 300. Z nich některá jsou primární, některá jsou obdobnými tvary výchozího slovesa (např. ride – override, cast – broadcast etc.).