Úvodní strana

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a neprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné.

Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra.

Řešitel

UJEP Ústí nad Labem

Partneři projektu s finančním příspěvkem:

Doba realizace projektu

1.3.2012 – 28.2.2014

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Konkrétně se jedná o prohloubení vazeb mezi veřejnými vysokými školami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků (jakožto vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) a transfer znalostí a výsledků VaV mezi podnikatelský sektor, tj. jazykové školy/centra a mezi veřejný a neziskový sektor, tj. státní školská pracoviště (ve všech stupních vzdělávání včetně vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku) a nestátní vzdělávací instituce jako např. Domy dětí a mládeže zvláště v návaznosti na reformu školství a současné globalizační tendence.

Dílčí cíle

 • podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání: vznik sítě/projekt analýzy současného stavu
 • podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce
 • podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání formou komunikačních interaktivních platforem spolu s veřejným sektorem/spolu s privátním sektorem
 • vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor - metodické centrum

Cílová skupina

Akademičtí pracovníci

osoby zabývající se VaV v rámci problematiky profesní přípravy budoucích učitelů cizích jazyků. Jedná se o velmi heterogenní skupinu osob, zahrnující odborníky s literárním zaměřením, lingvisty, didaktiky a další.

Další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním

vedoucí studentských praxí, pracovníci podílející se na spolupráci s akademickým sektorem. (Jedná se o zástupce aplikační sféry, kteří jsou již v současné době v aktivním kontaktu s terciárním vzděláváním a zajišťují popularizaci VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků, zároveň však jsou neocenitelným zdrojem aktuálních informací z edukační praxe - zvláště v souvislosti reformy školství a moderních globalizačních tendencí.)

Klíčové aktivity

01 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - vznik sítě

První fází projektu je prohloubení vztahů mezi veřejnými vysokými školami, respektive mezi fakultami/katedrami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků utvořením sítě NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers).

Cílem sítě je propojit:

veřejné vysoké školy, respektive vzdělavatele budoucích učitelů cizích jazyků

 • a studenty relevantních oborů
 • a mateřské školy s jazykovými třídami
 • a Domy dětí a mládeže a další mimoškolská pracoviště nabízející výuku cizích jazyků
 • a základní školy
 • a střední školy (a to ve spektru od středních odborných učilišť po (víceletá) gymnázia)
 • a jazykové školy a jazyková centra (včetně zajišťovatelů aktivit sezónních jazykových táborů)
 • a firemní jazykové vzdělavatele a další vzdělavatele dospělých
 • a Univerzity třetího věku a další vzdělavatele seniorů (Domovy důchodců, seniorské kluby,…).

02 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání – projekt analýzy současného stavu

Společný projekt analýzy současného stavu:

 • Evaluace stávajících studijních programů v návaznosti na potřeby praxe (zejména v souvislosti s reformou školství)
 • Analýza pracovního zařazení absolventů relevantních studijních programů
 • Míra absolventů učitelských oborů ve školských zařízeních a příčiny odchodu kvalifikovaných pracovníků z praxe
 • Uplatnitelnost studentů učitelských oborů s aprobací cizí jazyky (zvláště uplatnitelnost bakalářů)
 • Potřeby praxe v kontextu reforem a globalizačních tendencí- nástroje dovzdělávání

03 Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce

Realizace odborných seminářů/workshopů/konferencí s dlouhodobě využitelnými výstupy (odborné sborníky a další studijní materiály).

 • Školní vzdělávací program/Rámcový vzdělávací program a další (reforma školství)
 • Alternativní a soukromé školství - pozitiva a negativa
 • Moderní vyučovací metody a technologie (nástroje metodické odborné pomoci)
 • Státní maturita - cizí jazyk (poslech, čtení, ústní projev, psaní)
 • Globalizace a cizí jazyky - multikulturalita, multireligiosita
 • Celoživotního vzdělávání cizích jazyků a vzdělávání dospělých a seniorů
 • a další

04 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem

Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a zástupci z praxe.

 • Aktuální problémy školství v ČR
 • Alternativní výukové metody v praxi
 • Žáci/studenti se speciálními potřebami při výuce cizích jazyků (včetně specifických potřeb seniorů)
 • Školský management a možnosti zahraničních výjezdů/stáží/stipendijních pobytů
 • Možnosti a nástroje dalšího sebevzdělávání
 • Burn-out syndrom a možnosti jeho eliminace
 • První a druhý cizí jazyk (volba, důsledek)
 • a další

05 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem

Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a podnikateli (majiteli jazykových agentur a center).

 • Věkově/rasově/národnostně heterogenní skupina studentů cizího jazyka
 • Výuka - jeden na jednoho
 • Profesně orientovaná výuka cizího jazyka (ESP – English for Specific Purposes, Business English, Geschäftsdeutsch, ...)
 • Výuka zaměřená na konkrétní jazykovou dovednost (poslech, ústní projev, čtení, psaní)
 • Příprava na mezinárodní zkoušky/certifikáty
 • Pomaturitní studium
 • a další

06 Vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

Vznik kontaktních míst, metodických center - činnost nazvaná "councelling" či "tutoring" je v zahraničí běžnou součástí univerzitních pracovišť. Tato poradenská aktivita směřuje v prvé řadě na studenty na praxích a čerstvé absolventy, ale je nutné se věnovat i poradenství k lektorům jazykových škol/center, k učitelům z praxe, kteří hledají možnosti vlastního dovzdělávání se a rozvoje svých kompetencí, asistentům v pedagogické praxi, kteří jsou součástí vyučovacího procesu jedince se specifickými vzdělávacími potřebami, lektorům v kurzech pro dospělé, či seniory, a mnohým dalším. Díky metodickým centrům bude zajištěno trvalé propojení studentů relevantních oborů, absolventů, učitelů a lektorů z praxe s odborným, vědecko-výzkumným prostředím, a tedy s aktuálním děním na poli VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků a jejich následné (pravidelné) dovzdělávání v rámci edukační praxe.