Zpráva o studijní cestě do Universidad de Oviedo, Oviedo, Španělsko

Studijní cesta na Universidad de Oviedo v Oviedu, Španělsko měla za cíl oživit a zdůraznit koncept mezinárodních kontaktů jako jeden z hlavních cílů programu NEFLT.

Cesta se konala od 18. března do 21. března.

Cíle studijní cesty
1. Seznámit zahraniční univerzitu s cíli programu NEFTL a vysvětlit role zúčastněných univerzit
2. Zjišťování běžných problémů ve výuce angličtiny jako druhého nebo cizího jazyka, z různých úhlů pohledu
3. Shromažďovat informace o strategiích používaných ve stejných nebo srovnatelných programech od španělských partnerů
4. Přijímat inspiraci na realizovaných či plánovaných akcích k dosažení cílů Boloňského programu na odpovídajících vysokých školách
5. Pozorovat pozvolné a postupné prosazování efektu z realizovaných boloňských programů do výukových modulů a dále do výuky na základních a středních školách
6. Mluvit s budoucími vyučujícími učiteli angličtiny před absolutoriem nebo v nedávné době absolvující španělské univerzity

Opatření prováděná za účelem dosažení cílů této cesty
Univerzita mě byla známá z předchozích návštěv v rámci programu ERASMUS. Pobýval jsem na zdejší akademické půdě již v roce 1996 jako student programu Erasmus. To znamenalo, že jsem byl ve velmi důvěrném vztahu k celému oddělení, což usnadnilo proces sbližování a kontaktování vysokých škol pro celou českou universitu. Tento přístup je vhodný pro španělské univerzity obecně, protože se často chovají velmi konzervativně a jejich rigidní struktury a pravidla mohou působit až nepřátelsky pro nově prezentované projekty.

Cíl 1: pro tento účel byly představeny a vysvětleny základní pojmy a fungování programu NEFLT. Bylo dosaženo shody v názoru na nutnost mezinárodní spolupráce.
Španělská strana vyjádřila vážný zájem o spolupráci zejména v oblastech metodického výzkumu, které jsou ve Španělsku teprve v počátcích.

Cíl 2: Problematika výuky angličtiny na základních a středních školách řešená partnery.
Situace ve Španělsku není růžová a dále se prohlubuje úspornými opatřeními ze strany vlády, která vedou k zavírání škol a propouštěním pedagogických pracovníků bez doplňování kapacity. Soukromý sektor se výukou všech úrovní angličtiny jen hemží a není omezen jen na vzdělávání dospělých., Španělští rodiče posílají své děti po škole do soukromých institucí pro výuku angličtiny, aby si zlepšily známky a rozšířily znalosti.

Cíl 3: Španělští partneři zdůraznili význam zkvalitňování materiálů a zaměřili se na jejich pozitivní zkušenosti se spoluprací s konsorciem CLIL. CLIL znamená Výuku s integrací obsahové a jazykové stránky, teoreticky založený přístup s kořeny v systémové funkčnosti k integraci jazyka a obsahu na základních a středních školách. Jak partneři zdůraznili, poskytující vzdělávací program vede ke zvýšené znalosti obsahu předmětu a lepší orientaci v něm. Dále napomáhá jazykovým a logickým schopnostem. Na základních a středních školách je obvykle realizován jako přístup „odzdola“. Věřím, že navázat na tyto strategie by mohlo inspirovat řešitele NEFLT programu k účasti na konferencích CLIL.
Dále španělští partneři poskytují webové a další odkazy na toto téma.
•    CLIL consortium http://clil.viu.es/
•    CLIL research j ournal http://www.icrj.eu/def-1
•    Llinares, A, Morton, T. & Whittaker, R. (2011). The rolses of languages in CLIL.
Cambridge: CUP.

Cíl 4 a 5: Boloňský proces akceptování vzájemně srovnatelných akreditovaných bakalářských a magisterských programů, klade nároky na španělský akademický systém na postupné rozčlenění kateder, vznik menších, více specializovaných fakult a outsourcing jazykových služeb. Partneři vyjádřili rostoucí znepokojení zejména nad hodnocením zpráv studentů programu ERASMUS, týkajících se srovnatelných úrovní kvalifikace (jazykově a obsahově souvisejících).

Cíl 6: nebyl dosažen kvůli problémům v komunikaci a nedostatku času pro plánování setkání, zájem ze strany studentů a absolventů byl malý (pokud byl zájem tak v rámci programu ERASMUS).

Dr. Christoph Haase, 9. května 2012

Event date: 
Neděle, 18. Březen 2012 - 10:00 - Středa, 21. Březen 2012 - 10:00
Metodické centrum: 
Typ akce: 
zahraniční stáž
Zaměření: 
metodika neomezená věkem
Cílový jazyk: 
anglický jazyk
Pořádající partner: